I totally forgot that Nick “Ron Swanson” Offerman was in Sin City!

I totally forgot that Nick “Ron Swanson” Offerman was in Sin City!